Završeni projekti

U siječnju 2021. godine započeo je dvogodišnji projekt „REVIS – Odgovaranje na vršnjačko nasilje u školskom i izvanškolskom okruženju“ koji će se provoditi na području pet država jugoistočne Europe. Uz Hrabri telefon na projektu sudjeluju organizacije Terre des Hommes iz Rumunjske, Centar za integraciju mladih iz Srbije i Social Activities and Practice Institute iz Bugarske, a koordinira ga Terre des Hommes iz Mađarske.

Glavni cilj projekta je spriječiti i odgovoriti na vršnjačko nasilje među djecom transformiranjem socijalnih i rodno uvjetovanih normi i ponašanja; i stvoriti sigurnu okolinu za djecu u kojoj će moći osporiti postojeće socijalne i rodno uvjetovane norme koje dovode do vršnjačkog nasilja te ih potaknuti da svojim utjecajem u društvu razvijaju rješenja spomenutih teškoća.

Neke od glavnih aktivnosti koje će se provoditi za vrijeme projekta su:

 • provođenje preliminarnog istraživanja (usmjereno na djecu i na stručnjake) u svim zemljama projekta kako bi se izmjerili stavovi, ponašanja i prakse koji omogućavaju da vršnjačko nasilje postoji kao fenomen;
 • izrada nastavnog plana i programa za facilitatore koji će im koristiti u promicanju pozitivnih normi i nošenju s nepoželjnim ponašanjem;
 • edukacija trenera (2 trenera po državi, ukupno 8) i osposobljavanje ih za korištenje nastavnog plana i programa stvorenog u školskim i izvanškolskim okruženjima;
 • provođenje edukacije na nacionalnoj razini za 20 facilitatora po zemlji (ukupno 80) i osposobljavanje ih da koriste metodologiju razvijenu za rad s minimalno 1 600 djece za smanjenje pojave vršnjačkog nasilja među djecom;
 • izrada publikacije s informativnim smjernicama za roditelje o tome kako nadopuniti aktivnosti koje se rade s djecom u školskim ustanovama;
 • održavanje radionice s djecom u svim zemljama projekta kako bi se identificirale mogućnosti za intervenciju u slučajevima vršnjačkog nasilja i suprotstavljanje preprekama neaktivnosti promatrača;
 • organizacija natjecanja za djecu u izradi prototipa kampanje na temu vršnjačkog nasilja;
 • promocija ključne poruke koja je rezultirala radionicom s djecom kroz ciljane kampanje;
 • organizacija regionalnog tematskog događaja s grupom praktičara iz svih projektnih zemalja radi širenja rezultata projekta i analize utjecaja.

Projekt je financiran sredstvima EU (Rights, Equality & Citizenship Programme – REC i Justice Programme – JUST) te je vrijeme provedbe do 14.01.2023.

________________________________________________________________________________________________

In January 2021 began the two-year project “REVIS – Responding to peer violence among children in schools and adjacent settings”, which will be implemented in five countries in Southeast Europe. Including Brave Phone, the project involves Terre des Hommes from Romania, the Center for Youth Integration from Serbia and the Social Activities and Practice Institute from Bulgaria, and is coordinated by Terre des Hommes from Hungary.

The main goal of the project is to prevent, combat and respond to peer violence among children through transforming social and gender norms and behaviours; create space for children to challenge social and gender norms that lead to peer violence; and become social influencers to develop solutions to the problem.

Some of the main activities that will be carried out during the project are:

 • Conduct a small-scale baseline research (targeting both children and professionals) in all project countries to measure attitudes, behaviours and practices which enable peer violence to exist as a phenomenon;
 • Develop a training curriculum for facilitators to use in promoting positive norms and challenging harmful behaviours;
 • Create a pool of trainers (2 per country, 8 total) and train them to use the curriculum created in schools settings and adjacent environments;
 • Conduct training events at the national level for 20 facilitators per country (80 total) and capacitate them to use the methodology developed to work with min. 1 600 children to reduce the phenomenon of peer violence among children;
 • Develop an info guidance publication for parents on how to complement the activities done in schools settings with children;
 • Organize participatory action workshop with children in all project countries to identify opportunities to intervene in cases of peer violence and challenge barriers of bystander inaction;
 • Organize national design thinking contests and grants to prototype leading ideas developed by children;
 • Promote key message resulted in the participatory action workshop with children through targeted campaigns;
 • Organize a Regional thematic advocacy event with a diverse group of practitioners from all project countries to disseminate project outputs and impact analysis.

The project is funded by the EU (Rights, Equality & Citizenship Program – REC and Justice Programme – JUST) and the implementation time is until 14.01.2023.

DARE2SEE

U listopadu 2020. godine započeo je dvogodišnji projekt „Dare2See“ koji se bavi problematikom zlostavljanja i zanemarivanja djece izvan školskog i vrtićkog okruženja. Projekt je financiran iz Erasmus+ programa Europske unije, a provodi se u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji.

Nositelj projekta je Pedagoški fakultet Ljubljana, dok su, uz Hrabri telefon, partneri na projektu još: Dječji vrtić Drniš (Hrvatska), European Forensic Agency (Srbija) i Osnovna Škola Svetozar Miletić (Srbija). Uz njih, iz Hrvatske je suradnik na projektu još i OŠ Borovje.

Pozadina projekta:

 • Osim pružanja obrazovanja, dječji vrtići i škole imaju veliku odgovornost za skrb i dobrobit djece i mladih. Oni ujedno pružaju prostor za prevenciju, prepoznavanje i interveniranje u situacijama koje ugrožavaju dobrobit i razvoj djece.
 • Osoblje vrtića i škole ponekad su jedine osobe koje mogu prepoznati da je djetetu potrebna zaštita. Djeca koja dolaze u školu s ozljedama (fizičkim i emocionalnim) mogu se prepoznati ako su djelatnici vrtića i škole upoznati s pokazateljima zlostavljanja i zanemarivanja. Za neku djecu škola može biti jedino mjesto gdje se osjećaju sigurno i gdje mogu imati zdrave odnose.
 • Učitelji i odgojitelji imaju zadatak pomoći u otkrivanju zlostavljanja i/ili zanemarivanja djeteta u obitelji: ako postoji osnovana sumnja na zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta, učitelji su dužni žurno pokrenuti postupak za zaštitu prava djeteta u skladu s nadležnim tijelima i institucijama.
 • Stručnjacima nedostaju relevantna znanja, vještine i kompetencije za prepoznavanje pokazatelja zlostavljanja te znanja o tome kako postupati s djecom žrtvama zlostavljanja.

Projekt je razvijen s ciljem:

 • jačanja profila nastavničkih zanimanja
 • unapređenja stručnih i općih kompetencija učitelja, ravnatelja i savjetnika u osnovnim školama i dječjim vrtićima
 • doprinošenja smanjenja sekundarne viktimizacije zlostavljane djece.

U svrhu razumijevanja zlostavljanja i zanemarivanja djece te adekvatne reakcije školskog osoblja, specifični ciljevi projekta su sljedeći:

 1. Razviti i evaluirati trening i materijale za učenje za učitelje osnovnih škola
 2. Razviti i evaluirati trening i materijale za učenje za odgojitelje u dječjim vrtićima
 3. Razviti i evaluirati trening i materijale za učenje za ravnatelje dječjih vrtića i osnovnih škola
 4. Razviti i evaluirati trening i materijale za učenje za stručne suradnike u dječjim vrtićima i osnovnim školama

Glavne projektne aktivnosti stoga su prvotno usmjerene na detaljnu analizu potreba svih skupina koje su obuhvaćene projektom, a potom i na razvoj materijala te samu provedbu treninga za svaku pojedinu skupinu (učitelji, odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelji).

O provedbi treninga za stručnjake u Hrvatskoj možete pročitati na sljedećim linkovima:

Trening za učitelje

Trening za stručne suradnike

Trening za ravnatelje

Trening za odgojitelje

Partnerski sastanak u okviru projekta Dare2see

 

 

 

 

 

 

LEAVING WITH CARE – LIVING WITH CARE

U travnju 2020. godine započeo je dvogodišnji projekt „Leaving with care – Living with care“ koji će se provoditi na području Hrvatske, Grčke, Cipra i Italije. Uz Hrabri telefon na projektu sudjeluju organizacije Hope for children s Cipra i Telefono Azzuro iz Italije, a koordinira ga The Smile of the Child iz Grčke.

Projekt je usmjeren na osnaživanje stručnjaka u području pružanja trauma-informiranih usluga prilikom uključivanja djece s iskustvom zlostavljanja u istražne procese te izdvajanja i smještaja djece izvan obitelji. Istraživanja su pokazala da je pristup stručnjaka koji su u izravnom kontaktu s djecom prilikom ovih događaja od velikog značaja te o njima vrlo često ovisi hoće li dijete razviti traumu u tim visoko stresnim okolnostima. Trauma-informirani pristup (eng. Trauma-informed care) prevenira razvoj traume kod djece te olakšava kasniju adaptaciju na novu okolinu.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Unaprijediti međusektorsku suradnju te razumijevanje između javnih ustanova, udruga civilnog društva te obrazovnih institucija na temu trauma-informiranog pristupa u slučajevima nasilja nad djecom te izdvajanja iz obitelji
 • Razviti i unaprijediti vještine te educirati stručnjake koji su prvi kontakt djeci prilikom izdvajanja iz obitelji na temu trauma – informiranog pristupa (socijalni radnici, policajci, zdravstveni radnici, stručnjaci na savjetodavnim linijama)
 • Podignuti svijest učitelja o tome kako trauma utječe na djecu
 • Osnažiti djecu u institucionalnoj skrbi i osigurati njihovu participaciju u projektu
 • Razmijeniti primjere dobre prakse među zemljama EU

Neke od glavnih aktivnosti koje će se provoditi za vrijeme projekta su:

 • Razvijanje Priručnika (Tool kit) o trauma-informiranom pristupu za stručnjake koji imaju prvi kontakt s djetetom koje se izdvaja iz obitelji
 • Treninzi stručnjaka koji imaju prvi kontakt s djetetom na temu štetnih iskustava i utjecaja u djetinjstvu (eng. adverse childhood experiences), traume te trauma-informiranog pristupa
 • Javna kampanja usmjerena na obrazovne institucije
 • Uključivanje skupine djece koja su imala iskustva izdvajanja iz obitelji u praćenje provedbe projekta i evaluaciju pojedinih aktivnosti
 • Razvijanje dokumentarnog filma u suradnji s djecom s iskustvom izdvajanja iz obitelji
 • Osnivanje radne skupine koja prati, uključuje se u aktivnosti te promovira projekt u svojoj radnoj okolini

Projekt je financiran sredstvima EU (Rights, Equality & Citizenship Programme – REC) te je vrijeme provedbe do 31.03.2022.

O drugom po redu partnerskom sastanku na projektu ‘CARE’  čitajte ovdje.

O trećem partnerskom sastanku možete naći ovdje.

O četvrtom sastanku Radne skupine projekta možete naći ovdje.

O održana dva on-line treninga u suradnji s AZOO u okviru projekta „Leaving with care – Living with care“ možete naći ovdje.

O provedbi treninga za stručnjake pročitajte ovdje.

 

Sufinancirano sredstvima Programa za prava, jednakost i građanstvo (2014 – 2020) Europske unije

 

 

 

 

 

 

NAKON TRAUME

U listopadu  2020. godine započeo je dvogodišnji projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Hrabri telefon, a provodi ga u partnerstvu s Udruženjem “Djeca prva”, CZSS Križevci, CZSS Bjelovar i CZSS Vrbovec.

Projekt je kreiran sa svrhom stvaranja podržavajuće i poticajne okoline nužne za zdravo odrastanje djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Razvojem učinkovitih i specijaliziranih programa pomoći za udomitelje te djecu i mlade u integraciji traumatskih iskustava te direktnim uključivanjem centara za socijalnu skrb u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju svih planiranih aktivnosti, nadopunjujemo postojeći sustav socijalnih usluga te direktno unaprjeđujemo njihovu kvalitetu.

Ciljevi projekta:

 1. Povećati dostupnost socijalnih usluga razvojem specijaliziranog programa namijenjenih razvijanju socijalizacijskih i integracijskih vještina djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
 2. Unaprjeđenje razine znanja i kompetencija stručnjaka s područja socijalne skrbi o znakovima prepoznavanja, posljedicama traumatskih događaja kod djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o načinima pomoći i podrške ciljanim skupinama.
 3. Razvoj i implementacija programa pomoći u integraciji traumatskih iskustava djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi za udomitelje kao oblik izvaninstitucionalne podrške.

Neke od glavnih aktivnosti u sklopu projekta:

 • prilagodba i prijevod priručnika za rad s udomiteljima Caring for Children Who Have Experienced Trauma: A Workshop for Resource Parents (The National Child Traumatic Stress Network) te provedba radionica s udomiteljima
 • provedba radionica namijenjenih razvoju socijalizacijskih i integracijskih vještina za udomljenu djecu te izrada radne bilježnice koja prati radionice
 • jačanje kapaciteta stručnjaka iz sustava socijalne skrbi za pružanje pravovremene i učinkovite pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima (aktivnosti kroz radnu skupinu, webinari, trodnevni trening za djelatnike centara za socijalnu skrb iz cijele Hrvatske, okrugli stol)

Razdoblje provedbe projekta: od 28. listopada 2020. do 28. listopada 2022.

Ukupna vrijednost projekta je 1.229.180,06 kn.

Posredničko tijelo razine 1– PT1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne i politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda,  kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljenog 23. siječnja 2018. godine.

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osobe za više informacija: Mateja Kušić, voditeljica projekta

e-mail: mateja@hrabritelefon.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Hrabri telefon.


Na sljedećim poveznicama možete preuzeti materijale izrađene u sklopu projekta:

Radionice za udomitelje:

Radionice za osnaživanje djece i mladih: 

Promotivni materijali:

 

 

 

SocNet za 5! naziv je našeg novog projekta financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Iduće dvije godine, osiguravat ćemo kvalitetne, učinkovite i dostupne socijalne usluge za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju i članove njihovih obitelji, te jačati kompetencije stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u 5 županija na području RH (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Karlovačka, Šibensko-kninska i Grad Zagreb).

Nositelj projekta je Udruženje Djeca prva (Zagreb), a partneri na projektu, zajedno s Hrabrim telefonom, su: Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“ (Križevci), Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“ (Karlovac), Udruga Ardura (Šibenik), Mreža udruga Zagor (Zabok), Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb KriževciCentar za socijalnu skrb Duga Resa i Centar za socijalnu skrb Šibenik.

Projekt će se provoditi od 15. svibnja 2020. do 15. svibnja 2022.

Više o projektu pročitajte ovdje.

Promotivna kampanja: Tu smo kad vam je teškoI najboljem roditelju dobro dođe savjet i potpora, Podrška svakom članu obitelji

 

 

AWAY – Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima je dvogodišnji projekt koji je započeo 1. siječnja 2017. godine, a koordinira ga Terre des Hommes Foundation „Lausanne“ iz Mađarske. U projektu također sudjeluju i partneri iz Bugarske, Rumunjske i Belgije.

Glavni cilj projekta je stvaranje regionalnog empirijskog znanja o diverziji (alternativnim mjerama) u maloljetničkom pravosudnom sustavu, odnosno povezivanje i edukacija stručnjaka koji rade sa djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom. Glavne aktivnosti u projektu su mapiranje i istraživanje lokalnog pravosuđa, identificiranje dobrih praksi, grupni rad s djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom, edukacija stručnjaka, javna kampanja te e-learning platforma za stručnjake.

Više o ovom projektu možete saznati ovdje.

 

Ovaj projekt financira Program za prava, jednakost i građanstvo Europske Unije i sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

 

OD POLITIKE DO STVARNOSTI – PROMJENA STAVOVA I PRAKSI OD TJELESNOG KAŽNJAVANJA DO MJERA ZA ZAŠTITU DJECE

U studenome 2016. godine započeo je dvogodišnji projekt „Od politike do stvarnosti – promjena stavova i praksi od tjelesnog kažnjavanja do mjera za zaštitu djece“ koji će se provoditi na području Hrvatske, Latvije i Poljske. Uz Hrabri telefon na projektu sudjeluje Empowering Children Foundation iz Poljske, a koordinira ga Center Dardedze iz Latvije.

Projekt je usmjeren je na suzbijanje i prevenciju tjelesnog kažnjavanja djece u uključenim zemljama kroz suradnju i razmjenu iskustava između relevantnih dionika i stručnjaka. Uključivat će različite aktivnosti poput istraživanja, izrade web platforme za učenje namijenjene stručnjacima te treninga za djelatnike vrtića i roditelje kojima će biti dostupna kontinuirana podrška stručnjaka. Projekt će također težiti podizanju svijesti građana o zakonskoj regulativi, opasnostima tjelesnog kažnjavanja djece i promociji pozitivnog discipliniranja djece.

Ukupna vrijednost projekta je 390.466,32 eura, a sufinanciran je sredstvima Programa za prava, jednakost i građanstvo Europske unije.

Više o ovom projektu možete saznati ovdje.

 

 

Sufinancirano sredstvima Programa za prava, jednakost i građanstvo (2014 – 2020) Europske unije

 

 

Sufinancirano sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

 

 

 

JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175

Ovaj članak nastao je u okviru projekta „Od politike do stvarnosti – promjena stavova i praksi od tjelesnog kažnjavanja do mjera za zaštitu djece“ koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije u okviru Programa za prava, jednakost i građanstvo (2014 – 2020). Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrabrog telefona i ni na koji način ne odražava stajališta Europske komisije.

The Rights Court(s) for Children

Hrabri telefon partner je na dvogodišnjem EU projektu „The Right(s) Court for Children“ zajedno s organizacijama iz Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Italije i Velike Britanije. Projekt je usmjeren na podizanje svijesti i unaprjeđenje znanja djece o njihovim pravima u sudskim procesima (bilo da se pojavljuju na sudu kao žrtve, počinitelji ili svjedoci) te promoviranje pravosuđa u skladu s njihovim potrebama.

U sklopu projekta će, na osnovu ideja i preporuka uključene djece, biti osmišljena i izrađena edukativna on-line igra za djecu na temu njihovih prava u sudskim procesima. Igra će se nakon testne faze distribuirati u različitim zemljama EU te promovirati u nastavnim aktivnostima.

Osim rada na igri, predviđeni su i posjeti sudnicama te radionice na kojima sudjeluju djeca i pravosudni djelatnici kako bi se djeca educirala o svojim pravima, ali kako bi se i zaposlenici senzibilizirali za područje zaštite djece. Projekt je započeo u listopadu 2015. godine, a u navedenim aktivnostima sudjeluje i ukupno 38 učenika iz dvije srednje škole iz Zagreba – Prve gimazije i Grafičke škole.

Više o ovom projektu možete saznati ovdje.

 

Projekt „The Right(s) court for children” financiran je sredstvima iz Europske unije

 

REGIONALNI RESORNI CENTAR ZA ZAŠTITU DJECE U JUGOISTOČNOJ EUROPI

U prosincu 2014. godine započela je provedba trogodišnjeg projekta „The Regional resource center for Child Protection in South East Europe“ na kojem uz Hrabri telefon sudjeluje partneri iz 7 zemalja Jugoistočne Europe (BIH, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Kosovo i Moldavija). Financiraju ga Europska unija, OAK Foundation i Austrian Development Cooperation, a koordinira regionalni ured “Terre des homes” u Budimpešti.

Projekt se oslanja na čvrsto multidisciplinarno partnerstvo akademskih stručnjaka, stručnjaka koji direktno rade s djecom, organizacija civilnog društva i donositelja odluka o politikama iz različitih područja rada s djecom (socijalni rad, obrazovanje, policija i zdravstvo) te promiče i omogućuje razmjenu znanja, kapaciteta i ekspertiza suvremenih praksi u pružanju usluga djeci žrtvama bilo kojeg oblika nasilja. Jedno od najznačajnijih ostvarenja projekta je Child Protection Hub – jedinstvena višejezična web-platforma gdje se kroz razmjenu znanja, učenje, kreativnost i inovativnost stvara snažna zajednica praktičnog rada stručnjaka za zaštitu djece. Putem childhub.org moguće je pristupiti raznim izvorima, vijestima, istraživanjima, pomagalima, pregledati slobodna radna mjesta, prisustvovati na online i offline edukativnim događanjima te pridonijeti vlastitim znanjem i sposobnostima na čak 6 jezika: albanskom, bugarskom, engleskom, mađarskom, rumunjskom i srpsko-hrvatsko-bosanskom. Također je moguće stupiti u kontakt s ostalim stručnjacima diljem Europe, zatražiti savjet ili raspravljati o slučajevima.

Projekt je dobio podršku Pravobraniteljice za djecu i Studijskog centra za socijalni rad, a predstavljen je i Ministarstvu socijalne politike i mladih te uredu UNICEF-a u Hrvatskoj.

 

Projekt  „The Regional resource center for Child Protection in South East Europe“ financiran je sredstvima iz Europke unije

JAČANJE DJECE, RODITELJA I STRUČNJAKA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA ZAŠTITU DJECE

U školskoj godini 2015./2016. Hrabri telefon je u suradnji s osnovnom školom Borovje, uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ureda za financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma o Provedbi programa za organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj, provodio projekt „Jačanje djece, roditelja i stručnjaka u lokalnoj zajednici za zaštitu djece“. Projekt se provodio u lokalnoj zajednici Borovje gdje djeluje i program Dječja kuća, a cilj mu je bio educirati sve članove lokalne zajednice o vršnjačkom nasilju te na taj način prevenirati ovaj oblik nasilja.

Aktivnosti su uključivale edukaciju nastavnika OŠ Borovje o uzrocima nasilja među djecom i načinima nastajanja nasilnih ponašanja mladih kako bi onda učinkovitije primijenili adekvatna ponašanja u direktnom radu s djecom. Također, kroz ciklus od 12 grupnih susreta radilo se s djecom kod kojih je uočena potreba za osnaživanjem i jačanjem prosocijalnog ponašanja, a paralelno su se provodile grupne radionice s njihovim roditeljima kako bi ih se potaknulo da propituju vlastite odgojne metode te ojačalo za nošenje sa svakodnevnim zahtjevima roditeljstva.

U suradnji sa Savjetovalištem Luka Ritz održane su dvije izvedbe forum teatra u OŠ Borovje. S učenicima petih razreda forum skupina radila je na temi socijalne diskriminacije, a s učenicima osmih razreda na temi seksualnog uznemiravanja. Učenici, koji su u forum teatru publika, aktivno su svojim pitanjima, savjetima i igranjem uloga sudjelovali u rješavanju problema koje je forum skupina prikazala, a cilj je bio riješiti društvene sukobe na nenasilan način.

Projekt je odobren na natječaju “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama”.

 

                        

Problem je manji kad se podjeli

U svibnju 2016. započela je ponovna provedba projekta “Problem je manji kad se podijeli” pa su tijekom svibnja i lipnja u osnovnim školama diljem Republike Hrvatske održane radionice za učenike. Cilj radionica bio je educirati djecu o dječjim pravima te ih informirati o mogućnosti dobivanja anonimne i besplatne podrške na Hrabrom telefonu za djecu (116 111).

U radionicama je u 43 škole sudjelovalo više od 4000 učenika koji su imali priliku i nazvati Hrabri telefon te postaviti volonterima svoja pitanja i brige u vezi nazivanja Hrabrog telefona. Također, tijekom provedbi radionica broj poziva na savjetodavnoj liniji za djecu porastao je za 50% što smatramo velikim uspjehom zajedničke suradnje sa školama te zahvaljujemo svim ravnateljima, stručnim suradnicima i nastavnicima na otvorenosti i želji za sudjelovanjem u ovom projektu.

Izdvajamo i neke od povratnih informacija koje smo dobili od stručnih suradnika i nastavnika:

“Zahvaljujemo Vam što ste nas uključili u ovaj projekt te se nadamo da ćete nas uključiti i u buduće projekte Hrabrog telefona.”

“Radionica im se svidjela, posebice to što smo svi zajedno razgovarali s volonterima. Bili su znatiželjni i postavljali su puno pitanja. Svidjelo im se saznanje da njihovi problemi ne moraju biti preveliki (bilo koji oblik zlostavljanja) da bi mogli nazvati Hrabri telefon.”

“Kao školski psiholog svaku ovakvu inicijativu jako pozdravljam i ravnatelju preporučujem da škola sudjeluje.”

“Korisna i zanimljiva radionica. Tema kada i od koga tražiti pomoć obrađena je na način prilagođen učenicima i njihovom uzrastu.”

“Zanimljivo im je bilo telefonirati i nisu znali da hrabri telefon može pružiti podršku u učenju i  u rješavanju problema s prijateljima.”

Popis škola koje su sudjelovale u provedbi projekta možete pronaći ovdje.

Ako ste Vi ravnatelj, stručni suradnik ili nastavnik u školi i htjeli biste informirati učenike u svojoj školi o dostupnosti Hrabrog telefona, slobodno nam se javite na e-mail info@hrabritelefon.hr.

Hrabri čuvari

Program  je osmišljen na temelju rezultata istraživanja Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba o iskustvima djece na internetu i društvenim mrežama. Istraživanja se provode redovno, svakih nekoliko godina i usmjeravaju se na razne aspekte korištenja modernih tehnologija od strane djece i mladih, a rezultati su inputi za stvaranje i ažuriranje postojećih preventivnih programa.

Osnovni cilj  je pružanje stručnih i djelotvornih informacija djeci, nastavnicima i roditeljima o oblicima te metodama korištenja interneta kao i oblicima pojavnosti i djelotvornim načinima zaštite od nasilja putem interneta. Korisnici programa obogaćuju svoje znanje o sudjelovanju i korištenju modernih tehnologija, a uz aktivno stjecanje znanja stječu i vještine prepoznavanja i zaštite od neželjenih sadržaja.

Aktivnosti:

 • edukacija nastavnika i stručnih suradnika u školama
 • edukativne radionice za djecu i mlade
 • savjetodavna pomoć roditeljima i djeci
 • organizacija tribina i predavanja
 • publiciranje edukativnih materijala

*aktivnosti se mijenjaju iz godine u godinu i prilagođavaju iskistvima djece i mladih koji dijele sa nama, kao i prema upitima roditelja i nastavnika.

Izvoditelji:

 • volonteri – educirani iz područja grupnog rada i korištenja suvremenih tehnologija
 • savjetovatelji – stručnjaci iz područja psihologije, socijalnog rada i rehabilitacije sa specifičnim znanjima iz različitih  psihoterapijskih pravaca kao i  dodatnih domaćih i inozemnih edukacija

Razina provedbe:

 • regionalna

Ovdje možete vidjeti kako se provodi program kroz par generacija…

Održan okrugli stol: „Prevencija cyberbullyinga: Što su nas djeca naučila?“

Aktivnosti Hrabrih čuvara

HRABRI ČUVARI – NE ZA NASILJE

http://os-novska.hr/index.php/nastava/projekti/item/1272-projekt-hrabri-cuvari

Rezultati natječaja “Sigurno surfaj – stop nasilju i govoru mržnje na internetu!”

Zagrlimo s(v)e

Zagrlimo s(v)e je program osnaživanja djece u dječjim domovima. Osnovna namjera programa je osnaživanje djece i jačanje prosocijalnog ponašanja kroz:

 • osnaživanje pozitivne slike o sebi
 • prepoznavanje i nošenje s emocijama
 • podučavanje nenasilne i asertivne komunikacije
 • podučavanje o dječjim pravima, naročito onim vezanim uz participaciju djece u životnom okruženju.

Dinamika provedbe:

Program se od svojih početaka provodi tijekom cijele školske godine u Dječjem domu Zagreb (A. G. Matoš, Laduč i Nazorova), a od školske godine 2015./2016. i u Domovima Karmelićanki BSI (Kuća sv. Josipa u Hrvatskom Leskovcu i Kuća sv. Terezije od malog Isusa u Zagrebu). Grupne i individualne radionice u trajanju od 60 minuta provode se jednom tjedno.

Od školske godine 2015./2016. program se u svom modificiranom obliku provodi i u dnevnoj bolnici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, u obliku otvorene grupe, dva puta mjesečno.

Aktivnosti:

 • grupne radionice kroz dva ciklusa (svako polugodište jedna grupa djece)
 • grupne radionice kroz jedan ciklus (ista grupa djece kroz cijelu godinu)
 • individualne radionice

Voditelji radionica:

Radionice provode članovi Hrabrog telefona (zaposlenici i volonteri) koji su uz iskustvo volontiranja na Hrabrom telefonu posebno educirani i senzibilizirani za rad sa djecom,  posebno zlostavljanom i zanemarenom djecom te onom koja su doživjela bilo koji oblik nasilja ili svjedočila istom. Izvoditelji ovog programa su pod stalnom supervizijskom podrškom uz mogućnost doedukacije kako na programu tako i unutar udruge.

Rrazina provedbe:

 • lokalna
Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona