Poziv za dostavu ponuda za istraživanje diverzije kao alternativne mjere u maloljetničkom pravosuđu u sklopu EU projekta „AWAY“
Objavljeno : 10.03.2017.
Oznake:

Općenito o projektu

Projekt AWAY „Alternative ways to address youth“ (Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima) je dvogodišnji projekt koji se provodi od 01.01.2017 godine u partnerstvu sa Terre des Hommes Foundation „Lausanne“ u Mađarskoj koji su glavni nositelji projekta. Ostale zemlje uključene u projekt su Bugarska, Rumunjska i Belgija.

Glavni cilj projekta je stvaranje regionalnog empirijskog znanja o diverziji (alternativnim mjerama) u maloljetničkom pravosudnom sustavu odnosno povezivanje i edukacija stručnjaka koji rade sa djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom. Glavne aktivnosti u projektu su mapiranje i istraživanje lokalnog pravosuđa, identificiranje dobrih praksi, grupni rad s djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom, edukacija stručnjaka, javna kampanja, e-learning platforma za stručnjake.

 

Cilj istraživanja

Istraživanje lokalnog pravosuđa istaknut će nedostatke, prepreke i praznine u primjeni restorativnih pristupa i mapirati će dostupnost dobno i rodno prilagođenih diverzijskih mjera u lokalnoj zajednici. Usredotočiti će se na izazove u provedbe mjera diverzije, posebice u ruralnim krajevima, i istaknuti primjeri dobre prakse. Istraživanja će uključivati i desk research lokalnog zakonodavstva i usklađenost sa EU direktivama (2016/800, 2012/13, 2012/29), izazove i prepreke za korištenje mjera diverzije te mapiranje postojećih alternativnih usluga za djecu u ruralnim područjima.

 

Glavni ciljevi istraživanja

 • identificiranje potreba i raskoraka u svakom specifičnom području diverzije
 • identificiranje prepreka i izazova u korištenju mjera diverzije
 • mapiranje postojećih alternativnih usluga (kvaliteta i dostupnost) za djecu
 • procjena potreba stručnjaka za edukacijom o diverziji
 • mapiranje dobrih praksi pravosuđa prilagođenog djeci

 

Očekivani rezultati

 • izvještaj o preprekama za češće i bolje korištenje mjera diverzija
 • set preporuka za osiguravanje prava osumnjičenih i/ili privedenih maloljetnika pri korištenju mjera diverzije
 • popis pravosudnih mjera prilagođenih djeci, postojećih ili pilotiranih

 

Metodologija

Istraživanje će biti temeljeno na miješanoj metodologiji.  Kvantitativna analiza će uključivati prikupljanje podataka, analiza relevantnih pravnih dokumenata, politika i medijskih izvještaja, a kvalitativna analiza (polu-strukturirani intervjui i fokus grupe) koja će uključivati multidisciplinarne stručnjake i djecu. Intervjui s djecom će se odvijati u skladu s Terre des Hommes protokolom za postupanje sa djecom. Fokus grupe će se sastojati od diskusija sa stručnjacima u kojima će se fokusirati na identificiranje prepreka u korištenju alternativnih mjera i diverzije, nedostatak znanja i vještina, potrebe za promjenom stavova, ali i identificiranje primjera dobre prakse i studije slučaja.

 

Specifične dužnosti istraživača/ice

 • korištenje i praćenje metodologije razvijene od strane projektnih partnera
 • profesionalan, efikasan i kvalitetan pristup istraživanju
 • obveza povjerljivosti podataka dobivenih istraživanjem
 • poštivanje etičkih pravila i protokola o postupanja sa djecom
 • u svakoj aktivnosti imati poštivati prije svega najbolji interes djeteta
 • izvještaj istraživanja na engleskom i na hrvatskom jeziku

Početak istraživačkog rada: 3. travnja 2017.

Završni istraživački izvještaj na engleskom jeziku: 30. listopada 2017.

 

Traženo i preferirano iskustvo i vještine istraživača/ice

 • više od 8 godina iskustva u području europskog prava, ljudskih prava, dječjih prava (prednosti imaju doktori znanosti u području kriminologije i maloljetničkog prava)
 • minimalno 5 godina iskustva u provođenju kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja
 • poznavanje hrvatskog pravosudnog sustava
 • iskustvo u istraživačkom radu koji uključuje djecu, poznavanje dječjih prava i pojmova zaštite djece
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • izvrsne analitičke vještine i vještine pisanja izvještaja

 

Dokumenti za prijavu:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • primjerak izvještaja istraživanja na engleskom jeziku

 

Prijave molimo dostaviti na na jana@hrabritelefon.hr i info@tdh-europe.org do 24.ožujka 2017.

Istraživanje o diverziji kao alternativnoj mjeri u maloljetničkom pravosuđu jedna je od aktivnosti europskog projekta Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima (AWAY). Više o AWAY projektu pročitajte ovdje.

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona